MM3028

Creator: WONG Chun Wai

Creator: WONG Chun Wai

Demo Performance:
Steel-stringed Zheng: LEE King Chi
Pipa: TONG Hoi Wun
Dizi: Kong CHAN
Erhu: Nero LEE

Demo Performance (With percussion – Version 2):
Steel-stringed Zheng: LEE King Chi
Pipa: TONG Hoi Wun
Dizi: Kong CHAN
Erhu: Nero LEE
Large & Small Woodblocks: LAM Yip
Cymbals: LUNG Lok Yun